Banerek
Aktualności
Koronawirus - materiały
Instytucje wsparcia
Warto przeczytać
Pracownicy
Oferta
Rejon działania
Statut
Historia
Kalendarium
Fundusze UE
Ewaluacja
Dokumenty
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Galeria
 

           biuletyn informacji publicznej

ul. Wojska Polskiego 2
83-000 Pruszcz Gdański

tel./fax. 58/682-33-04

769-00-09-46

e-mail: 

sekretariat@poradniapruszcz.pl

               
DZIECI i MŁODZIEŻ


1. Diagnoza:

  · Ogólnego poziomu rozwoju

  · Gotowości szkolnej

  · Przyczyn trudności w uczeniu się (m.in. dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)

  · Całościowych zaburzeń rozwoju – autyzmu, zespołu Aspergera

  · Problemów wychowawczo-rozwojowych u dzieci młodszych

  · Problemów wychowawczych u dzieci starszych i młodzieży 

  · Zaburzeń zachowania i ADHD

  · Uczniów słabowidzących i słabosłyszących

  · Uczniów zdolnych 

  · Dzieci i młodzieży powracających z zagranicy

  · Predyspozycji związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

  · Zaburzeń artykulacyjnych, wad wymowy, niepłynności mowy

  · Afazji i zaburzeń neurologicznych


  2. Pomoc terapeutyczna i wsparcie psychologiczne:

   · Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

   · Zajęcia rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne dla dzieci w wieku przedszkolnym

   · Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania

   · Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i uczniów w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19

   · Terapia wspierająca dla dzieci z wadą wzroku/słuchu

   · Terapia pedagogiczna dla uczniów z zaburzeniami uczeniu się 

   · Indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy, opóźnionym rozwojem mowy,
      z afazją, zaburzeniami neurologicznymi, mutyzmem, niepłynnością mowy

   · Terapia Biofeedback – trening koncentracji uwagi, pamięci i relaksacji przy pomocy sprzętu komputerowego

   · Terapia moczenia 

   · Porady i konsultacje dla dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z wcześniejszym kształceniem
     za granicą

   · Porady i konsultacje z zakresu zawodoznawstwa 


   3. Zajęcia warsztatowe, takie jak:

    · Twórczego myślenia – rozwijania kreatywności i samodzielności uczniów

    · Technik kreatywnego uczeni się

    · Bezpiecznego korzystania w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych

    · Nawiązywania relacji i budowania więzi międzyludzkich:

    - rozumienie wagi relacji rówieśniczych

    - nawiązywanie przyjaźni

    - pierwsze relacje uczuciowe i bycie w związku z innym

    - dbałość o trwałość relacji

    - budowanie zaufania do innych

    - samoregulacja emocjonalna

    · Wychowania do wartości dobra i prawdy oraz kształcenie postaw prospołecznych: 

    - tolerancja dla różnorodności narodowej, kulturowej, osobowej, odmienności płciowej

    - postawy „być”, czy „mieć”

    - przeciwdziałanie agresji i wykluczeniu społecznemu

    - integracja i bezpieczeństwo w grupie rówieśniczej

    · Problemów związanych z wiekiem dojrzewania

    · Profilaktyki zaburzeń odżywiania

    · Zagrożeń związanych z uzależnieniami

    · Wyboru kierunku kształcenia i zawodu    © copyright 2010-2021 Wykonanie i administracja: Piotr Badowski