Piątek, 21 czerwca 2024

Dla dzieci

1. Diagnoza:

· Ogólnego poziomu rozwoju

· Gotowości szkolnej

· Przyczyn trudności w uczeniu się (m.in. dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)

· Całościowych zaburzeń rozwoju – autyzmu, zespołu Aspergera

· Problemów wychowawczo-rozwojowych u dzieci młodszych

· Problemów wychowawczych u dzieci starszych i młodzieży 

· Zaburzeń zachowania i ADHD

· Uczniów słabowidzących i słabosłyszących

· Uczniów zdolnych 

· Dzieci i młodzieży powracających z zagranicy

· Predyspozycji związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

· Zaburzeń artykulacyjnych, wad wymowy, niepłynności mowy

· Afazji i zaburzeń neurologicznych


2. Pomoc terapeutyczna i wsparcie psychologiczne:

· Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

· Zajęcia rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne dla dzieci w wieku przedszkolnym

· Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania

· Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i uczniów w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19

· Terapia wspierająca dla dzieci z wadą wzroku/słuchu

· Terapia pedagogiczna dla uczniów z zaburzeniami uczeniu się 

· Indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy, opóźnionym rozwojem mowy,
   z afazją, zaburzeniami neurologicznymi, mutyzmem, niepłynnością mowy

· Terapia Biofeedback – trening koncentracji uwagi, pamięci i relaksacji przy pomocy sprzętu komputerowego

· Terapia moczenia 

· Porady i konsultacje dla dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z wcześniejszym kształceniem
  za granicą

· Porady i konsultacje z zakresu zawodoznawstwa 


3. Zajęcia warsztatowe, takie jak:

· Twórczego myślenia – rozwijania kreatywności i samodzielności uczniów

· Technik kreatywnego uczeni się

· Bezpiecznego korzystania w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych

· Nawiązywania relacji i budowania więzi międzyludzkich:

– rozumienie wagi relacji rówieśniczych

– nawiązywanie przyjaźni

– pierwsze relacje uczuciowe i bycie w związku z innym

– dbałość o trwałość relacji

– budowanie zaufania do innych

– samoregulacja emocjonalna

· Wychowania do wartości dobra i prawdy oraz kształcenie postaw prospołecznych: 

– tolerancja dla różnorodności narodowej, kulturowej, osobowej, odmienności płciowej

– postawy „być”, czy „mieć”

– przeciwdziałanie agresji i wykluczeniu społecznemu

– integracja i bezpieczeństwo w grupie rówieśniczej

· Problemów związanych z wiekiem dojrzewania

· Profilaktyki zaburzeń odżywiania

· Zagrożeń związanych z uzależnieniami

· Wyboru kierunku kształcenia i zawodu