Niedziela, 26 maja 2024

Oferta

DZIECI I MŁODZIEŻ

1. Diagnoza:

 • Ogólnego poziomu rozwoju psychomotorycznego i intelektualnego
 • Przyczyn trudności w uczeniu się (m.in. dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)
 • Problemów wychowawczo-rozwojowych u dzieci młodszych
 • Problemów wychowawczych u dzieci starszych i młodzieży
 • Zaburzeń zachowania i ADHD
 • Zaburzeń emocjonalnych
 • Uczniów zdolnych
 • Dzieci i młodzieży powracających z zagranicy

2. Pomoc terapeutyczna i wsparcie psychologiczne:

 • Konsultacje psychologiczne indywidualne, rozmowy terapeutyczne i wspierające dla uczniów i młodzież w sytuacjach trudnych, z problemami emocjonalnymi, w tym dla dzieci uchodźców z Ukrainy
 • Zajęcia grupowe rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, prowadzone wg Metody Dobrego Startu
 • Terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa dla uczniów z zaburzeniami uczeniu się, w tym z zaburzeniami w uczeniu się matematyki  „Z matematyką za pan brat”
 • Porady i konsultacje dla dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą

3. Zajęcia warsztatowe dla zespołów klasowych i uczniów.

RODZICE/OPIEKUNOWIE/NAUCZYCIELE

 1. Konsultacje indywidualne i poradnictwo dla rodziców w zakresie trudności wychowawczych, edukacyjnych i rozwojowych dzieci i uczniów.
 2. Konsultacje rodzinne, interwencje, pomoc w sytuacji kryzysowej, udział w zespołach interdyscyplinarnych.
 3. Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla rodziców/nauczycieli na terenie placówek – wg zapotrzebowania zgłaszanego przez szkoły i placówki. Warsztaty, prelekcje czy konsultacje dla rodziców/nauczycieli na terenie szkół i placówek organizujemy po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez dyrektora/wicedyrektora szkoły/placówki na adres dyrektor@poradniapruszcz.pl w temacie wpisując „ZAPOTRZEBOWANIE NA WARSZTATY dla………. TEMAT………” .