Poniedziałek, 15 kwietnia 2024

PEDAGODZY

  • mgr Małgorzata Barańska – pedagog, terapeuta, nauczyciel z trzydziestoletnim stażem, absolwentka pedagogiki w zakresie nauczania początkowego na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej i terapii pedagogicznej, pracuje jako nauczyciel klas integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 44 w Gdańsku oraz jako terapeuta w Poradni, prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną i grupową  zgodnie z założeniami glottodydaktyki prof. B. Rocławskiego, jest współautorką i autorką publikacji książkowych wykorzystywanych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz współautorką scenariuszy filmów dydaktycznych dotyczących Metody Dobrego Startu, od wielu lat prowadzi zajęcia dla nauczycieli na kursach doskonalących oraz na studiach podyplomowych, w Poradni organizuje grupowe warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego Pedagogiczne Inspiracje.
  • mgr Ewa Jakacka – pedagog specjalny, nauczyciel, ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, pełniła funkcję dyrektora Poradni w latach 2007-2022, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami, prowadząc liczne kursy oraz szkolenia, jest  współautorką  wielu publikacji wykorzystywanych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym  i  młodszym  szkolnym, a także scenariuszy filmów dydaktycznych dotyczących Metody Dobrego Startu, społecznie pełni funkcję przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Dysleksji,
  • mgr Katarzyna Kordecka-Karnath – pedagog, terapeuta, ukończyła pedagogikę specjalną na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe z zakresu diagnozy i pomocy dzieciom i młodzieży uzależnionej, w Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną, prowadzi  indywidualną oraz grupową terapię  zaburzeń uczenia, w tym dyskalkulii, udziela konsultacji pedagogicznych, współpracuje z radami  pedagogicznymi,  prowadzi  warsztaty  dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, uczestniczy w wielu formach doskonalenia zawodowego, aktywnie działa na rzecz wzmacniania współpracy środowiska lokalnego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, jest opiekunem zespołu samokształceniowego dla szkolnych pedagogów i psychologów z ramienia Poradni.
  • mgr Ewa Ksepka – pedagog, doradca zawodowy, trenerka warsztatu umiejętności psychospołecznych, absolwentka szkoły coachingu oraz coachingu rodzicielskiego, terapeuta w trakcie certyfikacji w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, ukończyła studia podyplomowe w zakresie poradnictwa zawodowego, w poradni zajmuje się diagnozą predyspozycji zawodowych, wspiera młodzież w wyborze dalszego kształcenia i w planowaniu kariery zawodowej poprzez  pomoc w opracowaniu Indywidualnych Planów Działania dla uczniów,  prowadzi indywidualne konsultacje dla uczniów, diagnozę predyspozycji zawodowych, jest autorką i realizatorką programu profilaktyki zdrowia psychicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu gdańskiego. 
  • mgr Małgorzata Pluto-Prondzinska – pedagog, terapeuta z 29-letnim stażem pracy, posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji oddziałów integracyjnych, nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, koordynator programu „Szkoła na miarę ucznia z dysleksją”,  absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim oraz  studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, logopedii i terapii pedagogicznej, pomysłodawczyni wielu konkursów dla uczniów, współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Fundacją Sprawni Inaczej, Polskim Towarzystwem Dysleksji, z sukcesem wdraża innowacje pedagogiczne „Kluby Ortograffiti” i „Kluby Bratka” , jest trenerem Metody Ortogarffiti wykorzystywanej w pracy z uczniami z trudnościami w nauce czytania i pisania, dysponuje bogatym warsztatem pracy i wiedzą na temat uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w poradni wykonuje diagnozę i organizuje zajęcia terapii dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki.
  • mgr Beata Stolarska – pedagog, terapeuta, ukończyła magisterskie studia pedagogiczne na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, posiada również wykształcenie w zakresie wychowania przedszkolnego zdobyte w Studium Nauczycielskim we Wrocławiu, ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej oraz studia podyplomowe w zakresie surdotyflopedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdyni, specjalizuje się w diagnozie dzieci i uczniów z niedosłuchem i niedowidzeniem, prowadzi terapię pedagogiczną zaburzeń uczenia, jest stałym członkiem zespołu orzekającego w Poradni, opracowuje programy terapeutyczno-edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • mgr Anna Wilk – pedagog praktyk, terapeuta, zajmuje się diagnozą trudności w nauce, prowadzi zajęcia grupowe z dziećmi w wieku przedszkolnym, terapię pedagogiczną dla uczniów szkoły podstawowej, zajęcia warsztatowe Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, trening umiejętności wychowawczych dla rodziców, spotkania superwizyjne dla wychowawców oraz szkoleniowe rady pedagogiczne, udziela porad dla rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi, w swojej pracy łączy metody terapii poznawczej z pedagogiką zabawy, ukończyła kurs z zakresu Terapii Ręki.