Niedziela, 26 maja 2024

PSYCHOLODZY

 • mgr Monika Baka – absolwentka Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki w Pomorskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdyni, w Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, udziela konsultacji indywidualnych, prowadzi  terapię  indywidualną  dla  dzieci  z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju oraz zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

 • mgr Joanna Barszczyk– psycholog, certyfikowany diagnosta ADOS-2, trener TUS, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, w swojej pracy zawodowej specjalizuje się w psychologii rozwoju dziecka,  programowaniu wczesnego wspomagania rozwoju, wykonuje diagnozy psychologiczne dzieci z problemami rozwojowymi (w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z problemami emocjonalnymi), udziela konsultacji psychologicznych, prowadzi poradnictwo wychowawcze, obserwacje diagnostyczne dzieci w placówkach, szkolenia dla rad pedagogicznych na temat zasad pracy z uczniem z ASD, jest współtwórcą cyklu zajęć dla rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „Zrozumieć Spektrum”.

 • mgr Wioleta Dankowska – psycholog, pedagog, absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii oraz orientacji i poradnictwa zawodowego, w  Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, prowadzi zajęcia terapeutyczno-rozwojowe oraz warsztaty doskonalące techniki uczenia się, umiejętności komunikacyjne oraz  umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem, pomaga młodzieży w wyborze dalszego kształcenia i w planowaniu kariery zawodowej.

 • mgr Kamila Józefiak – psycholog, tutor, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła trzyletnie Studium Terapii Dziecka i Rodziny w Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, specjalizuje się w  pracy terapeutycznej  z dzieckiem oraz jego rodziną, swoje doświadczenia terapeutyczne,  diagnostyczne  oraz szkoleniowe zdobywała podczas pracy w placówkach oświatowych od 1997 r., posiada doświadczenie w nadzorze pedagogicznym, 16-letnie w organizacji kształcenia integracyjnego  oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole podstawowej, jest autorem programów terapeutycznych oraz profilaktycznych, realizatorem warsztatów dla dzieci, rodziców i nauczycieli, posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą, oligofrenopedagogiki, terapii dzieci i młodzieży, psychotraumatologii, terapii systemowej, od 2022 r. dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim.  

 • mgr Monika Lendasz – ukończyła psychologię na  Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe w  zakresie  surdotyflopedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdyni,  w Poradni zajmuje się diagnozą dzieci z trudnościami w uczeniu się, pomocą uczniom z problemami emocjonalnymi oraz zaburzeniami osobowości, jest realizatorem projektu Zdolni z Pomorza, prowadzi warsztaty z zakresu twórczego myślenia (trener Odysei Umysłu), grupy terapeutyczne dla młodzieży,  posiada doświadczenie w pracy  z  dziećmi  autystycznymi, od 2016 r. pełni w Poradni funkcję wicedyrektora.

 • mgr Monika Lewalska – ukończyła psychologię na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej, trenerka TUS, ma doświadczenie w zakresie diagnozy oraz terapii zaburzeń jedzenia i wypróżniania u dzieci, pracy z lękiem dziecięcym, pracuje jako terapeutka dzieci z trudnościami rozwojowymi, wspiera rodziców oraz nauczycieli, opracowuje autorskie indywidualne programy terapeutyczne, m.in. dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prowadzi szkolenia rad pedagogicznych na temat wdrażania procedur redukcji zachowań trudnych, specjalizuje się w diagnozie zaburzeń rozwojowych młodszych dzieci.

 • mgr Marta Piwońska– psycholog, socjoterapeuta, trener TUS, w trakcie studiów podyplomowych z zakresu psychotraumatologii, w Poradni wykonuje diagnozy psychologiczne dzieci oraz młodzieży, wspiera nauczycieli przedszkoli w organizacji różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzi poradnictwo wychowawcze, posiada doświadczenie w pracy z małymi dziećmi oraz z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, szczególnie z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych, w swojej pracy chętnie korzysta z behawioralnych metod terapeutycznych i stosowanej analizy zachowania, które ułatwiają  proces uczenia się poprzez modyfikowanie i eliminowanie trudnych zachowań.

 • mgr Hanna Sikora – psycholog, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, ukończyła I. stopień szkolenia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz kurs podstawowy psychoterapii systemowej rodzin w WTPS w Poznaniu.  W Poradni wykonuje diagnozy psychologiczne dzieci i młodzieży, udziela porad wychowawczych rodzicom, wspiera opiekunów w sytuacjach kryzysowych, obejmuje wsparciem psychologicznym uczniów z trudnościami emocjonalnymi, jest realizatorem programu zajęć grupowych dla dzieci i uczniów Treningu Umiejętności Społecznych.  W pracy psychologa najważniejsza jest dla niej relacja z drugim człowiekiem, empatyczne myślenie oraz uważne słuchanie.

 • mgr Beata Szpakowska – ukończyła psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,  w latach 1997-2007 pełniła funkcję dyrektora Poradni, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami i rodzicami, uczestniczyła w wielu formach doskonalenia zawodowego, w Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz terapią zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń odżywiania, prowadzi zajęcia rozwijające umiejętności wychowawcze – Szkołę dla Rodziców i Wychowawców, konsultacje psychologiczne oraz warsztaty dla młodzieży i nauczycieli.

 • mgr Katarzyna Szyszka – psycholog, certyfikowany mediator, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy,  ukończyła szkolenia m. in. z zakresu komunikacji alternatywnej oraz wspomagającej, trener Treningu Umiejętności Społecznych, posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć Biofedbecku, ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami i ich rodzinami zdobyte w pracy w szkole z oddziałami integracyjnymi będącej Liderem Integracji, w poradni specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz w pracy psychoedukacyjnej z rodziną.

 • mgr Beata Urzędowska – absolwentka psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, posiada certyfikat ukończenia Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, ukończyła kurs z zakresu psychotraumatologii organizowany przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku,  posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzicami, w diagnozie psychologicznej, w terapii dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w Poradni zajmuje się diagnozą trudności emocjonalnych oraz szkolnych, prowadzi konsultacje psychologiczne oraz grupowe zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.
 • mgr Barbara Wojciechowska – psycholog, terapeuta, absolwentka  Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, ukończyła studia podyplomowe w Warszawie na kierunku Stosowana Analiza Zachowania, swoje doświadczenia terapeutyczne zdobywała  w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich Rodzinom „Pomost”, pracuje w oparciu o metody behawioralne,  w Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną młodszych dzieci, szczególnie dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju,  udziela konsultacji indywidualnych, porad wychowawczych, prowadzi zajęcia grupowe o charakterze terapeutyczno-rozwojowym.
 •  

 • mgr Jolanta Zianowicz-Szulfer – psycholog, psychoterapeuta, ukończyła czteroletnie studia podyplomowe organizowane przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej i Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie (ponad 800 godz. szkolenia teoretycznego i praktycznego), pracuje w nurcie integracyjnym, co umożliwia dostosowanie metod i technik terapeutycznych do indywidualnych potrzeb osoby, w pracy z rodziną, której uczyła się  w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, kieruje się systemowym rozumieniem, specjalizuje się w diagnozie dzieci i młodzieży, prowadzi konsultacje psychologiczne dla rodziców oraz nauczycieli, zajęcia terapeutyczne dla młodzieży, konsultacje rodzinne.