Niedziela, 26 maja 2024

Dzieci i młodzież

1. Diagnoza:

DZIECI I MŁODZIEŻ

1. Diagnoza:

 • Ogólnego poziomu rozwoju psychomotorycznego i intelektualnego
 • Przyczyn trudności w uczeniu się (m.in. dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)
 • Całościowych zaburzeń rozwoju – autyzmu, zespołu Aspergera, badanie ADOS-2
 • Problemów wychowawczo-rozwojowych u dzieci młodszych
 • Problemów wychowawczych u dzieci starszych i młodzieży
 • Zaburzeń zachowania i ADHD
 • Zaburzeń emocjonalnych
 • Uczniów słabowidzących i słabosłyszących
 • Uczniów zdolnych
 • Dzieci i młodzieży powracających z zagranicy
 • Predyspozycji związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
 • Zaburzeń artykulacyjnych, wad wymowy, niepłynności mowy, afazji.

2. Pomoc terapeutyczna i wsparcie psychologiczne:

 • Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w spektrum autyzmu i uczniów z zaburzeniami zachowania i emocji – po zebraniu i zakwalifikowaniu na zajęcia wystarczającej liczby uczestników.
 • Konsultacje psychologiczne indywidualne, rozmowy terapeutyczne i wspierające dla uczniów i młodzież w sytuacjach trudnych, z problemami emocjonalnymi, w tym dla dzieci uchodźców z Ukrainy
 • Zajęcia grupowe rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, prowadzone wg Metody Dobrego Startu
 • Terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa dla uczniów z zaburzeniami uczeniu się, w tym z zaburzeniami w uczeniu się matematyki  „Z matematyką za pan brat”
 • Indywidualne konsultacje  logopedyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy, opóźnionym rozwojem mowy, z afazją, zaburzeniami neurologicznymi, mutyzmem, niepłynnością mowy
 • Porady i konsultacje dla dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą
 • Porady i konsultacje z zakresu wyboru dalszej ścieżki kształcenia i ścieżki zawodowej

3. Zajęcia warsztatowe dla zespołów klasowych i uczniów z zakresu m.in:

 • Twórczego myślenia – rozwijania kreatywności i samodzielności uczniów
 • Technik kreatywnego uczenia się
 • Bezpiecznego korzystania w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych
 • Nawiązywania relacji i budowania więzi międzyludzkich:

– rozumienie wagi relacji rówieśniczych

– nawiązywanie przyjaźni

– pierwsze relacje uczuciowe i bycie w związku z innym

– dbałość o trwałość relacji

– budowanie zaufania do innych

– samoregulacja emocjonalna

 • Wychowania do wartości dobra i prawdy oraz kształcenie postaw prospołecznych:

– tolerancja dla różnorodności narodowej, kulturowej, osobowej, odmienności płciowej

– przeciwdziałanie agresji i wykluczeniu społecznemu

– integracja i bezpieczeństwo w grupie rówieśniczej

 • Problemów związanych z wiekiem dojrzewania
 • Budowania relacji z innymi
 • Rozwijania kompetencji osobowych
 • Profilaktyki zaburzeń odżywiania
 • Zagrożeń związanych z uzależnieniami
 • Profilaktyki zdrowia psychicznego „Nie daj się okolicznościom” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
 • Wyboru kierunku kształcenia i zawodu „Kreuj swoją przyszłość zawodową”
 • „Zanim wybiorę zawód”
 • „Jak poruszać się po rynku pracy”
 • „Autoprezentacja nie tylko na rozmowie kwalifikacyjnej”

Zajęcia warsztatowe w zespołach klasowych organizujemy po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez dyrektora/wicedyrektora szkoły/placówki na adres dyrektor@poradniapruszcz.pl w temacie wpisując „ZAPOTRZEBOWANIE NA WARSZTATY DLA UCZNIÓW”, temat …