Niedziela, 14 lipca 2024

Regulamin Programu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim

ul. Wojska Polskiego 2, 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 682 33 04, tel. 796 00 09 46

REGULAMIN REALIZACJI ZADAŃ  RZĄDOWEGO PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM

W TYM ZASAD  REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM

§1

Postanowienia ogólne

 1. Na terenie Powiatu Gdańskiego jednostką organizacyjną pełniącą funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego  jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim 83-000, ul. Wojska Polskiego 2. 
 2. W ramach programu Za życiem Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim realizuje i koordynuje zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin w okresie od 2022 r. do 2026 r. zgodnie z Porozumieniem nr MEiN/2022/DWEW/1120 zawartym w dniu 21 kwietnia 2022 roku w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 1/3  a Powiatem Gdańskim z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu.
 3. określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (Dz. U. poz. 1712) – zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jago rodzinie”.
 4. W ramach zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim organizuje i koordynuje – w zależności od potrzeb dziecka – usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, obejmuje wsparciem rodzinę dziecka, oferuje konsultacje i spotkania dla rodziców, prawnych opiekunów, opiekunów faktycznych dziecka. Liczba godzin konsultacji i spotkań z rodzicami/opiekunami nie może przekroczyć 15% ogółu godzin zrealizowanych w danym roku.
 5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest zobowiązana do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji realizacji zadań, w tym wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację zadania oraz wydatków ponoszonych z tych środków.
 6. W celu prawidłowego realizowania zadania Poradnia zleca wykonanie jego części podwykonawcom lub wybranym przez nią partnerom.
 7. O finansowaniu zadania z budżetu państwa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim informuje przy okazji wszystkich podejmowanych działań informacyjno-promocyjnych.
 8. Wykaz podmiotów, którym zlecono częściową realizację  zadania na dany rok kalendarzowy stanowi załącznik do corocznego sprawozdania z realizacji programu rządowego Za życiem.  

§2

Informacje o programie i naborze

 1. Nabór jest prowadzony w sposób ciągły przez cały okres realizacji Programu, w okresie od 2022 r. do 2026 r.
 2. Rodzic lub opiekun prawny zgłaszający dziecko do udziału w programie zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegania jego zapisów.
 3. Nabór odbywa się na podstawie złożonego Wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego. Wzór Wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 4. Do Wniosku rodzic/prawny opiekun dołącza wymaganą dokumentację świadczącą o potrzebie zapewnienia dziecku i rodzinie wsparcia oraz specjalistycznej terapii. 
 5. Komisja na podstawie złożonych dokumentów ocenia i kwalifikuje uczestnika do uczestnictwa w Programie, określając rodzaj i ilość zajęć terapeutycznych oraz  wspierających rozwój.
 6. Celem programu jest zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez:
 7. zapewnienie specjalistycznej terapii dostosowanej do potrzeb dziecka i jego  rodziny

2)  wsparcie psychologiczne rodziny dziecka.

 • Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Powiatu Gdańskiego oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.
 • Zajęcia w ramach programu rządowego „ Za życiem” przeznaczone są dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do  podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat, u których  występują wybrane schorzenia wg ICD-10.
 • Program finansowany jest ze środków budżetu państwa.
 • Korzystanie z programu jest bezpłatne.

§ 3

Warunki udziału w programie

 1. Program skierowany jest do dzieci, od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat oraz ich rodziców/opiekunów zamieszkujących na terenie Powiatu Gdańskiego.
 2. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły w czasie trwania programu, tj. od 2022 – 2026.
 3. Zakwalifikowanie dziecka do programu rządowego odbywa się po analizie dostarczonej dokumentacji, na podstawie Wniosku złożonego przez rodzica/ prawnego opiekuna w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim. 
 4. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka podejmuje komisja w składzie: koordynator programu, dyrektor Poradni, psycholog lub inny specjalista.
 5. W przypadku, gdy z Wniosku oraz dostarczonej dokumentacji przez rodzica nie wynika wprost jakiego typu wsparcia wczesnego rozwoju potrzebuje dziecko – komisja może wnieść o uzupełnienie dokumentacji i/lub wykonanie niezbędnej diagnozy w celu określenia najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka i ustalenia potrzebnych form terapii.
 6. Zajęcia terapeutyczne, diagnozy oraz konsultacje w ramach rządowego programu Za życiem odbywają się w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 2 oraz w innych miejscach wskazanych przez wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy, które spełniają warunki niezbędne dla prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi z danego typu niepełnosprawnością.   
 7. Dokumentacja rekrutacyjna obejmuje Wniosek uczestnictwa w programie Za życiem (załącznik nr 1) oraz przynajmniej jeden z dokumentów:

      poradnię psychologiczno-pedagogiczną

2)  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię

             psychologiczno-pedagogiczną,

3)  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o

      niepełnosprawności,

4)  zaświadczenie od lekarza pediatry i/lub lekarza specjalisty o potrzebie specjalistycznych

     zajęć z uwagi na wykrytą niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością.

 • Informacje o przydzielonym wsparciu (data rozpoczęcia i zakończenia udziału w programie, rodzaj przyznanego wsparcia, ilość godzin) przekazywane są przez koordynatora osobiście bądź telefonicznie rodzicowi/prawnemu opiekunowi dziecka zakwalifikowanego do udziału w programie.  
 • Realizacja zajęć z dzieckiem w ramach programu Za życiem  rozpoczyna się od początku następnego miesiąca po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych oraz zakwalifikowaniu dziecka do programu – o ile dostępne są wolne miejsca w ramach zajęć terapeutycznych.
 • W przypadku zakwalifikowania się dziecka do udziału w programie Za życiem, a przy braku aktualnie wolnych miejsc – rodzic/opiekun prawny zostaje poinformowany o włączeniu dziecka do grupy dzieci oczekujących na zajęcia. W przypadku zwolnienia miejsca – rodzic/ opiekun prawny zostaje bezpośrednio poinformowany o możliwości rozpoczęcia zajęć przez koordynatora programu.
 • Zgłoszenia (Wniosek – załącznik nr 1) do programu należy składać w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 2, tel. 58 682 33 04. Zgłoszenia przyjmowane są przez cały okres realizacji zadań programu rządowego Za życiem.  
 • Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji w sprawie kwalifikacji dziecka do programu, ustalaniu ilości, rodzaju zajęć oraz doboru specjalistów pracujących z dzieckiem.
 • Rodzic/ opiekun prawny podejmując decyzję o udziale dziecka w programie wyraża jednocześnie zgodę na warunki realizacji programu oraz podpisuje Kontrakt terapeutyczny na dany rok z terapeutą prowadzącym zajęcia z dzieckiem (Kontrakt stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu).

§ 4

Prawa i obowiązki rodziców/ opiekunów prawnych uczestników programu

1. Rodzice/ opiekunowie prawni mają prawo do:

 1. nieodpłatnego udziału we wszystkich formach  przydzielonego wsparcia w programie Za życiem
 2. rzetelnej informacji na temat potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka
 3. instruktażu, porad i konsultacji w zakresie pracy w warunkach domowych
 4. uzyskiwania informacji na temat efektów pracy terapeutycznej oraz dalszych kierunków wsparcia dziecka, a także korzystania z konsultacji psychologicznej oraz wykonania niezbędnych diagnoz psychologicznych dziecka w ramach programu Za życiem
 5. objęcia specjalistyczną terapią dziecka w wymiarze maksymalnie 4 godzin w tygodniu – o tygodniowej ilości zajęć terapeutycznych oraz ich rodzaju decyduje komisja – na podstawie dostarczonej przez rodziców dokumentacji medycznej oraz wyników badań psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznych.

 2. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do:

 1. zapewnienia systematycznego udziału dziecka w zajęciach według ustalonego harmonogramu zajęć, co jest warunkiem utrzymania statusu uczestnika programu, zgodnie z Kontraktem nieusprawiedliwiona dwukrotna absencja na zajęciach będzie podstawą do wyłączenia uczestnika z udziału w programie
 2. podpisania kontraktu terapeutycznego z każdym terapeutą realizującym dane zajęcia z dzieckiem – na czas od rozpoczęcia zajęć w danym roku kalendarzowym  do 15  grudnia danego roku kalendarzowego (lub do 31 sierpnia danego roku, w przypadku dziecka rozpoczynającego od września  spełnianie obowiązku szkolnego)
 3. w razie choroby lub innej okoliczności uniemożliwiającej udział dziecka w zajęciach do powiadomienia terapeuty/specjalisty (telefonicznie) o nieobecności dziecka, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka na zajęciach – odpracowanie zajęć jest możliwe tylko za zgodą terapeuty
 4. przekazywania informacji oraz dokumentacji dotyczących stanu zdrowia dziecka, diagnoz, realizowanych form terapii i innych istotnych informacji dotyczących dziecka i jego funkcjonowania
 5. ścisłej współpracy ze specjalistami/terapeutami w zakresie  realizacji zaleceń terapeutycznych, kontynuowania terapii w warunkach domowych
 6. zapoznania się z Klauzulą RODO, która stanowi część Wniosku uczestnictwa w programie.  

3.  Praca z dzieckiem w ramach programu jest zakończona w przypadku:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej przez rodziców/opiekunów u dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim
 2. w przypadku ustania potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – na wniosek rodzica i/lub terapeuty
 3. w przypadku dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka na zajęciach
 4.  rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

4.  W przypadku naruszenia przez Uczestnika programu niniejszego Regulaminu realizator  

     zastrzega sobie prawo skreślenia dziecka z listy uczestników.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi z dniem 16.02.2023 roku.
 2. Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji zajęć prowadzonych przez podwykonawców w ramach programu rządowego Za życiem, do zbierania danych dotyczących realizacji zadań programu, które służą potrzebom sprawozdawczości, do gromadzenia dokumentacji przebiegu realizacji zadań oraz dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

Regulamin wprowadzono Zarządzeniem  Nr 15 – 2022/2023 Dyrektora PPP w Pruszczu Gdańskim z dnia 16.02.2023 r.