Poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Statut

STATUT

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

 

 • 1.

Postanowienia ogólne

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim, zwana dalej „Poradnią”, działa na podstawie:
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2023 r., poz.900 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1026 z późn. zm.)
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 2499),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 2061),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 2023 r. poz. 1798)
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz.U. z 2017 r., poz. 1635),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2022 r w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniem lub wychowankiem albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1610).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U z 2023 r. poz. 2102)
 1. Siedziba Poradni mieści się w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy Wojska Polskiego 2,
  83-000 Pruszcz Gdański .
 2. Poradnia posiada Filię, zwaną dalej „Filią”, której siedziba mieści się w Kolbudach przy ulicy Staromłyńskiej 2b.
 3. Organem prowadzącym jest Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.
 4. Powiat Gdański jako organ prowadzący poradnię sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów, w szczególności nadzorowi temu podlega:

1) prawidłowość dysponowania przyznanymi poradni środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez poradnię środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem;

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów

3)  przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy poradni

 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty.
 2. Terenem działania Poradni jest Powiat Gdański.
 3. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół
  i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 

 • 2.

Cele i zadania Poradni

 1. Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom
  i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem
  i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki
  w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. Do zadań Poradni należy w szczególności:
 • diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych
  i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży w celu wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania oraz wskazania sposobu rozwiązania zgłaszanego problemu,
 • wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci
  i młodzieży:
 1. szczególnie uzdolnionych,
 2. niepełnosprawnych,
 3. zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie,
 4. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 5. z zaburzeniami komunikacji językowej,
 6. z chorobami przewlekłymi,
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w zależności od rozpoznanych potrzeb rozwojowych oraz ich rodzin,
 • wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi
  z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego,
 • wspomaganie rodziców i nauczycieli w zakresie rozpoznawania i rozwijania indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,
 • udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli
  w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • współpraca ze szkołami i placówkami w zakresie rozpoznawania u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,
 • współpraca ze szkołami i placówkami w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
 • współpraca w organizowaniu udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez przedszkola, szkoły i placówki,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych,
 • udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach
  i placówkach.
 1. Pomoc ta jest udzielana w szczególności w formie:
 • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
 • terapii rodziny,
 • grup wsparcia,
 • mediacji,
 • interwencji kryzysowej,
 • warsztatów,
 • porad i konsultacji,
 • wykładów i prelekcji,
 • działalności informacyjno-szkoleniowej,
 • organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.
 1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy.
 • Wolontariusz wykonuje zadania określone w umowie zawartej z dyrektorem Poradni, we współpracy z nauczycielami Poradni, wyznaczonymi przez dyrektora oraz pod nadzorem dyrektora lub wyznaczonej przez niego osoby.
 • Umowa z wolontariuszem określa zakres, sposób i czas wykonywania zadań przez wolontariusza, zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy
  z nauczycielami Poradni oraz do nieujawniania informacji dotyczących dzieci
  i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni.
 1. Zadania Poradni wykonywane są na terenie Poradni i Filii oraz na terenie placówek, szkół, przedszkoli we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, opiekunom i nauczycielom.
 2. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i bezpłatne.

 

 • 3.

Organy Poradni

 1. Organami Poradni są:
 • Dyrektor,
 • Rada Pedagogiczna.
 1. Dyrektor Poradni:
 • jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni nauczycieli
  i pracowników nie będących nauczycielami,
 • kieruje działalnością Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • inspiruje i wspomaga nauczycieli Poradni w spełnianiu przez nich wymagań
  w zakresie jakości pracy Poradni oraz w podejmowaniu nowatorskich działań,
 • gromadzi informacje o pracy pracowników pedagogicznych i dokonuje oceny ich pracy,
 • wypełnia zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli,
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
 • opracowuje szczegółową organizację pracy oraz plan pracy Poradni na dany rok szkolny,
 • dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski
  z nadzoru pedagogicznego,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • współdziała za szkołami wyższymi oraz placówkami kształcenia nauczycieli
  w organizacji praktyk nauczycieli,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 1. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 • zatrudnienia i zwalniania nauczycieli Poradni oraz innych pracowników,
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom Poradni oraz innym pracownikom,
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Poradni.
 1. W Poradni utworzone jest stanowisko wicedyrektora, który na podstawie upoważnienia dyrektora, może przejąć część jego kompetencji.
 2. W poradni, za zgodą organu prowadzącego, tworzy się stanowisko kierownika Filii, który koordynuje i nadzoruje pracę pracowników realizujących swoje zadania na teranie Filii.
 3. Dyrektor w realizacji statutowych zadań Poradni współpracuje z Radą Pedagogiczną.
 4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni
  w Poradni.
 5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Poradni, a pod jego nieobecność obradami kieruje wicedyrektor Poradni.
 6. Kompetencje Rady Pedagogicznej obejmują:
 • zatwierdzanie planów pracy Poradni,
 • semestralne i roczne analizowanie i ocenianie przebiegu odziaływań psychologiczno-pedagogicznych,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  w Poradni,
 • opiniowanie organizacji pracy Poradni,
 • opiniowanie projektu planu finansowego,
 • opiniowanie propozycji dyrektora Poradni w sprawie przyznawania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Poradni,
 • opiniowanie projektu planu finansowego.
 1. Szczegółową organizację i zakres działania Rady Pedagogicznej Poradni określa Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej.

 

 • 4.

Zadania pracowników Poradni

 1. W Poradni zatrudnia się pracowników pedagogicznych: pedagogów, psychologów, logopedów, neurologopedów, doradców zawodowych oraz pracowników niebędących pracownikami pedagogicznymi: lekarzy o specjalności (lub w trakcie jej zdobywania)
  z zakresu pediatrii, psychiatrii dziecięcej, neurologii dziecięcej lub pokrewnych, fizjoterapeutów oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
 1. Pracownicy pedagogiczni realizują zadania Poradni wymienione w § 2, ust. 2odpowiednio do zajmowanych stanowisk, posiadanych kwalifikacji i kompetencji na teranie Poradni, Filii lub w środowisku dzieci i młodzieży.
 2. Do obowiązków psychologa zatrudnionego w Poradni należy w szczególności:

1) diagnozowanie poziomu rozwoju potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych
i dysfunkcyjnych zachowań dzieci i młodzieży,

2) prowadzenie badań diagnostycznych na potrzeby orzecznictwa, udział w zespołach orzekających,

3) opracowywanie opinii psychologicznych na podstawie przeprowadzonych badań,

4) prowadzenie konsultacji, udzielanie porad rodzicom/opiekunom, nauczycielom
i wychowawcom,

5) prowadzenie mediacji i interwencji, w zależności od posiadanych kwalifikacji
i uprawnień,

6) prowadzenie działań terapeutycznych, zgodnie z posiadanym przygotowaniem,

7) prowadzenie oddziaływań psychoedukacyjnych w stosunku do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,

8) prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,

9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w zakresie doradztwa, rozpoznawania specyficznych trudności w uczeniu się, opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, udział w zespołach interdyscyplinarnych,

10) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli
i specjalistów,

11) wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Do obowiązków pedagoga zatrudnionego w Poradni należy w szczególności:

1) diagnozowanie poziomu rozwoju potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci
i młodzieży, w tym badań przesiewowych i obserwacji funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku wychowania i nauczania,

2) prowadzenie badań diagnostycznych na potrzeby orzecznictwa, udział w zespołach orzekających,

3) opracowywanie opinii pedagogicznych na podstawie przeprowadzonych badań,

4) prowadzenie konsultacji, udzielanie porad rodzicom/opiekunom, nauczycielom
i wychowawcom,

5 ) prowadzenie działań terapeutycznych, zgodnie z posiadanym przygotowaniem,

6) prowadzenie oddziaływań psychoedukacyjnych w stosunku do dzieci, młodzieży, rodziców,

7) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w zakresie doradztwa, rozpoznawania specyficznych trudności w uczeniu się, opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, udział w zespołach interdyscyplinarnych,

8) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli
i specjalistów,

9) wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Do obowiązków logopedy i neurologopedy zatrudnionego w Poradni należy
  w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne (w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy), udział w zespołach orzekających,

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci i uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami,

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Do obowiązków doradcy zawodowego zatrudnionego w Poradni należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,

4) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Poradnię,

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Do obowiązków lekarza zatrudnionego w Poradni należy w szczególności:
 • udzielanie konsultacji nauczycielom Poradni w zakresie spraw związanych z szeroko rozumianym psychicznym stanem zdrowia dziecka lub ucznia, związanych
  z wydawaniem orzeczeń lub opinii,
 • udzielanie rodzicom/prawnym opiekunom i uczniom pełnoletnim konsultacji związanych z szeroko rozumianym zakresem zdrowia psychicznego, także w aspekcie wskazywania publicznych placówek zdrowia psychicznego, mogących objąć dziecko lub ucznia opieką medyczną,
 • przygotowywanie diagnoz lekarskich oraz udział w posiedzeniach zespołów orzekających.
 1. Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do realizacji zadań określonych przez Dyrektora Poradni w indywidualnych zakresach czynności, zgodnie z jego stanowiskiem pracy.
 2. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy obsługa administracyjna i gospodarcza w szczególności:
 • zapewnienie porządku i prawidłowego funkcjonowania Poradni, zgodnie z zakresami obowiązków,
 • prowadzenie kancelarii zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • zapewnienie zgodności działań Poradni zgodnie z przepisami obowiązującymi,
 • informowanie rodziców, opiekunów, szkół, placówek o terminach badań i innych sprawach bieżących,
 • prowadzenie ewidencji delegacji,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenie inwentaryzacji zgodnie ze stosownymi przepisami,
 • prowadzenie archiwizacji zgodnie ze stosownymi przepisami,
 • zapewnienie warunków pracy zgodnych z przepisami dotyczącymi BHP na terenie budynku Poradni.
 • 5.

Organizacja pracy Poradni

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni nauczycieli
  i pracowników niebędących nauczycielami.
 2. Wicedyrektor bierze udział w kierowaniu Poradnią zgodnie z zakresem obowiązków określonych przez Dyrektora.
 3. Do koordynowania i nadzorowania działalności Filii powołuje się kierownika, który działa zgodnie z zakresem obowiązków określonych przez Dyrektora.
 4. Prawa i obowiązki pracownicze pracowników Poradni określają:

1) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.), dotycząca pracowników pedagogicznych poradni,

2) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.), dotycząca pracowników administracji i obsługi,

3) obowiązujący w Poradni Regulamin Pracy, dotyczący wszystkich pracowników.

 1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacji Poradni, opracowany przez Dyrektora do 30 kwietnia danego roku, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni. Arkusz Organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący w terminie do 25 maja danego roku.
 2. W arkuszu Organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności:
 • liczbę nauczycieli Poradni i innych pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
 • ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych za środków przydzielonych przez organ prowadzący,
 • rejon działania Poradni.
 1. Poradnia prowadzi swoją działalność w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Organ prowadzący może, w porozumieniu z dyrektorem Poradni, ustalić przerwę w pracy Poradni w okresie ferii letnich.
 2. Poradnia jest czynna przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor za zgodą organu prowadzącego.
 3. W poradni działają zespoły orzekające o potrzebie: kształcenia specjalnego (dla dzieci/uczniów słabowidzących i niewidomych, słabosłyszących i niesłyszących, niepełnosprawnych ruchowo, w tym z afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, zagrożonych niedostosowanie społecznym i niedostosowanych społecznie), zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wczesnego wspomagania rozwoju.
 4. Na terenie Poradni może być powołany zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 5. Poradnia wydaje opinie i orzeczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 6.

Gospodarka finansowa

 1. Poradnia jest jednostką budżetową.
 2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

 • 7.

Dokumenty Poradni

 1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:
 • wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni,
 • wykaz wydawanych opinii,
 • wykaz wydawanych orzeczeń,
 • wykaz wydawanych informacji o wynikach diagnozy,
 • dokumentację badań dzieci i młodzieży i innych działań prowadzonych przez pracowników pedagogicznych w postaci kart indywidualnych dzieci i młodzieży,
 • księgę główną zapisów (planowania),
 • indywidualne dzienniki pracowników pedagogicznych,
 • dzienniki zajęć terapeutycznych,
 • programy zajęć terapeutycznych,
 • dokumentację zajęć okresowych,
 • dokumentację zajęć okazjonalnych,
 • dokumentację konsultacji z nauczycielami i specjalistami w terenie,
 • protokoły posiedzeń zespołów orzekających,
 • protokoły posiedzeń rady pedagogicznej,
 • rejestr uchwał,
 • dziennik korespondencji,
 • zarządzenia dyrektora Poradni,
 • zarządzenia powoływanych zespołów orzekających,
 • ewidencję wyjść w celu wykonywania pracy poza terenem Poradni lub Filii,
 • inną dokumentację zgodną z odrębnymi przepisami oraz ułatwiającą funkcjonowanie Poradni i nadzór Dyrektora.
 1. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1. może być prowadzona również w formie elektronicznej.
 2. Poradnia używa dwóch podłużnych pieczęci urzędowych o treści:

 

Psychologiczno-Pedagogiczna

83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 2

tel. 58 682-33-04

NIP 593-226-99-38, REGON 000957844

 

 

Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

83-000 Pruszcz Gdański

 1. Wojska Polskiego 2

tel.  58 682-33-04, 796000946

 1. Poradnia ma logo:
 
   
 1. Poradnia archiwizuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Poradnia na wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia wydaje orzeczenia, opinie lub informacje o wynikach diagnozy.
 3. Na pisemny wniosek rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia kopia opinii po badaniach diagnostycznych w Poradni może być przesłana do placówki, do której uczęszcza dziecko lub uczeń.
 4. Na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia dokumentacja badań i innych czynności zawarta w teczkach indywidualnych jest przekazywana do innych publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, właściwych do udzielania im pomocy.
 5. Oryginały wniosków, podań oraz wyników badań specjalistycznych, lekarskich oraz innych dzieci i młodzieży składane są przez rodziców/opiekunów prawnych w sekretariacie Poradni. Dopuszcza się przesłanie oryginałów w.w. dokumentów pocztą tradycyjną lub za pomocą usługi Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.
 • 8.

Postanowienia końcowe

 1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc prawną dotychczas obowiązujący statut.
 3. Każda nowelizacja statutu skutkuje wydaniem tekstu jednolitego.